เป็นอีกงานใหญ่ที่ผลักดันให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3 ของ พล.ต.ท.ภานุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 เปิดโครงการดำเนินงาน “ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” ผนึกกำลังทุกภาคส่วน แสดงพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ทั้งการป้องกัน แก้ไขและการบำบัด ฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีการจัดตั้งคณะทำงานชุดปฏิบัติการเข้าดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 236 หมู่บ้าน หรือชุมชน สถานีตำรวจภูธรละ 1 (หมู่บ้าน/ชุมชน) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.เป็นต้นไปให้ทุกสถานีแต่งตั้งชุดปฏิบัติการบูรณาการปฏิบัติงาน ใน 1 ชุดปฏิบัติการประกอบด้วย ตำรวจ ปกครอง สาธารณสุข ศึกษาธิการ แรงงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร ในพื้นที่

มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ มอบหมายหน้าที่ในการทำงานให้ครอบคลุม ชัดเจนทุกด้าน เข้าพื้นที่ประจำการในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนจัดตั้งคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน คณะกรรมการประจำคุ้ม เป็นชุดทำงานและให้ความร่วมมือพร้อมสนับสนุนการทำงานของชุดปฏิบัติการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคล ครัวเรือน ทำการกลั่นกรองและรับรองบุคคลและครัวเรือนว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

มุ่งเน้นที่จะค้นหาผู้เสพ เอกซเรย์ 100 เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการกับทั้งผู้เสพและผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือเพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการบำบัดตามหลัก CBTX และชุมชนบำบัดติดตาม ช่วยเหลือ เยี่ยมบ้าน สร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวังและติดตาม

ที่สำคัญมีการประเมินผลพื้นที่

หลังเสร็จสิ้นโครงการดำเนินการส่งมอบพื้นที่ประกาศเป็นชุมชนเข้มแข็ง เพื่อความภาคภูมิใจของสังคม ชุมชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในหมู่บ้านชุมชนของตนเองมี พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 รับผิดชอบโครงการร่วมกับผู้การ 8 จังหวัดอีสานใต้ ในการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการร่วมหน่วยเกี่ยวข้อง ทำให้เกิด “1 สภ.1 ชุมชนเข้มแข็ง”ผบช.ภ.3 ขยับเอาจริง ดึงเอาชุมชน หน่วยราชการ มาจับมือทำงานร่วมกันเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน.

พล.ต.ท.ภานุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 เปิดโครงการดำเนินงาน “ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด